Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

     

 Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ TLT cung cấp các Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để nộp báo cáo cho cơ quan chức năng theo quy định.
 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu, làm hồ sơ đấu thầu.
 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để nộp báo cáo cho công ty mẹ,
 • Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính để xác định các rủi ro về thuế và tài chính.
 • Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng.
 • Dịch vụ Kiểm toán nội bộ, Báo cáo cho Hội đồng cổ đông.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Khảo sát thực tế, thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Cử nhóm kiểm toán báo cáo tài chính xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;
 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;
 • Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính ……của doanh nghiệp;
 • Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;
 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…
 • Gởi thư xác nhận các khoản công nợ của Doanh nghiệp
 • Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;
 • Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;
 • Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và dự thảo Báo cáo kiểm toán;
 • Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;
 • Phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức.

Mọi thông tin giải đáp vui lòng liên hệ:

Chủ tịch HĐQT: Phạm Văn Tuấn Mobile:         091.663.2666

Giám đốc: Phạm Tuấn Linh Mobile:                  083.362.1185

Kế toán trưởng: Nguyễn Thành Long Mobile:     097.753.6800

Email: congtytrituemientrung@gmail.com

Website: http://trituemientrung.com